Агенцијата за пошти ја усвои Политиката на интегритет

Поаѓајќи од заложбите за обезбедување на почитувањето на уставноста, законитоста, професионалниот интегритет, транспарентноста и заштитата на човековите слободи и права, Агенцијата за пошти  ја усвои Политика на интегритет.

Прифаќајќи ја политиката на интегритет, Агенцијата за пошти се обврзува на воспоставување на систем на интегритет, спроведување и поддршка на системот за интегритет и како и  следење и известување за примената на системот за интегритет. 

 

Политика на интегритет