Даватели кои обезбедуваа поштенски услуги во изминатите 3 години

Davateli

Агенцијата за пошти изработи Анализа за интересот за влез на пазарот на поштенски услуги од страна на правни субјекти, динамиката на активните даватели, како и причините за губењето на статусот на даватели на поштенски услуги во изминатите 3 години односно 2020 година, 2021 година и 2022 година.

 

Даватели кои обезбедуваа поштенски услуги во изминатите 3 години