Четврт Квартален Извештај за 2023 година

4-ти

Врз основа на член 15 ст. 1, член 16 ст. 1 алинеја 10 и член 19 ст. 3  од Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 27/14, 42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18, 248/2018, бр.27/2019 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/2019, бр.150/2021, 227/2022  и 284/2023), Комисијата на Агенција за пошти, на предлог на директорката, на состанокот одржан на 15 јануари 2023 година,

  • го одобри Четвртиот Квартален Извештај за спроведување на Годишната Програма за работа на Агенцијата за пошти за 2023 година.